«راهنماي مراحل ثبت نام براي دانشجويان جديدالورود»

«راهنماي مراحل ثبت نام»
«دریافت فرم تعهدنامه محضری»
«دریافت فرم محارم»
نام کاربری: شماره دانشجويي
رمز عبور پيش فرض : شماره شناسنامه یا کدملی (لطفا پس از ورود رمز پيش فرض خود را تغيير دهيد)

خوابگاههای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران