اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1397/10/25 اطلاعیه تمدید ثبت نام خوابگاه ترم دوم 98-1397
1397/10/9 اطلاعیه ثبت نام ترم دوم سال تحصیلی 98-1397
1397/8/7 پرداخت اجاره بهای ترم اول 98-1397
1397/6/20 اطلاعیه تمدید ثبت نام خوابگاه ترم اول 98-1397
1397/6/5 اطلاعیه ثبت نام خوابگاه ترم اول 98-1397
1397/6/3 اطلاعیه شماره 2 ( نحوه تخصیص خوابگاه در ترم اول 98-97)
1397/4/16 مهلت انصراف از ثبت نام خوابگاه تابستان 97
1397/4/2 اطلاعیه تمدید ثبت نام ترم تابستان 97
1397/3/1 اطلاعیه ثبت نام ترم تابستان 97
1396/11/2 اطلاعیه آخرین فرصت تقاضای خوابگاه ترم دوم 96
1396/10/21 اطلاعیه تمدید تقاضای خوابگاه نیمسال دوم 97-96
1396/10/3 اطلاعیه ثبت نام خوابگاه نیمسال دوم 97-96
1396/8/3 اطلاعیه نحوه استرداد مبلغ ودیعه که به اشتباه به حساب معاونت دانشجویی دانشگاه تهران واریز شده است
1396/4/24 ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم مهر نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
1396/2/21 ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم تابستان 96
1395/9/14 ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم دوم 96-95
1395/4/22 وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95
1394/4/31 فرصت مطالعاتی دانشجویان ساکن خوابگاه متاهلین پردیس
1394/4/10 استفاده از فرصت مطالعاتی
1394/4/8 هزینه ترم تابستان 94
12