«لیست اخبار»


1394/4/10
استفاده از فرصت مطالعاتی

دانشجویان محترم که از فرصت مطالعاتی در طول ترم تحصیلی استفاده خواهند نمود می بایست قبل از عزیمت و استفاده از فرصت مطالعاتی با دفتر خوابگاه  هماهنگی لازم را بعمل آورند . در غیر اینصورت هم هزینه خوابگاه درآن ترم برای آنان حساب خواهدشد و هم وسایل و لوازم شخصی آنان از اتاق خارج و مسیولیت آن نیز بعهده خود دانشجو خواهد بود.