«لیست اخبار»


1394/4/31
فرصت مطالعاتی دانشجویان ساکن خوابگاه متاهلین پردیس

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه متاهلین

باستحضار دانشجویان عزیز می رساند با توجه به تعهد نامه فرصت مطالعاتی  . دانشجویانی که به فرصت مطالعاتی می روند می بایست اتاق محل سکونت خود را در خوابگاه متاهلین تخلیه نمایند . در غیر اینصورت و عدم هماهنگی با مسیول اسکان خوابگاه وسایل اتاق آنان تخلیه و مسیولیت اموال اتاق نیز به عهده دانشجو خواهد بود ، و تا زمانی که دانشجو در فرصت مطالعاتی به سر می برد هزینه خوابگاه برای ایشان در آن نیمسال ها به میزان 5 برابر جریمه محاسبه خواهد شد .