«لیست اخبار»


1394/3/5
اتاق های نمونه خوابگاه های پردیس به مناسبت هفته خوابگاه ها

خوابگاه های برادران

خوابگاه 1 اتاق 323 ساکنین اتاق آقایان : نور محمد آبیار ، مهدی عالی نژاد . یحیی صافی

خوابگاه 2 اتاق 315 ساکنین اتاق آقایان : علی دست فال ، محمد عطایی ، محمد رجاییان . امیرحسین حبیبی

خوابگاه 3 اتاق 213 ساکنین اتاق آقایان : محمد قریشی فر ، حمید میر نیا ، بهنام مقتدر

خوابگاه 4 اتاق 221 ساکنین اتاق آقایان : مصیب دالوند ، میثم ملک پور. حمزه علی منصوری

خوابگاه های خواهران

خوابگاه 1 اتاق 20 ساکنین اتاق خانم ها : زهرا اسدی ، فاطمه عقیق روان ، نسترن زارع ، مریم میر اکبری و مریم مرزی نوحدانی

خوابگاه 2 اتاق 204 ساکنین اتاق خانم ها : زینب غلامی ، زهرا پاپ زن

خوابگاه 3 اتاق 406 واحد 1 ساکنین اتاق خانم ها : فاطمه محقق و زهرا جعفری

خوابگاه 4 اتاق 101 ساکنین اتاق خانم ها : مریم ثابت ، لیما طیبی ، زهزه عموزاده خلیلی و هاجر امینی