«لیست اخبار»


1394/3/2
تردد دانشجو به خوابگاه و پذیرش مهمان

 

1  ورود دانشجویان خوابگاهی به خوابگاه فقط با کارت دانشجویی و یا برگه تردد صادرشده ازدفترخوابگاه مقدور می باشد .          

2  در اختیار گذاشتن کارت دانشجویی به دیگران جهت تردد به خوابگاه و یا کشیدن کارت دانشجویی در گیت به جای فرد دیگر ،  تخلف محسوب می شود و در صورت مشاهد تخلف ، کارت دانشجو به انتظامات و دانشجو به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد .   

3    ورود مهمان به خوابگاه با حضور میزبان و مراجعه میزبان به نگهبانی و تحویل کارت شناسایی معتبر به نگهبان  مقدور می باشد . پس از ورود مهمان به خوابگاه در ساعت اداری ، مهمان یا میزبان جهت دریافت برگه مهمان حتما"به دفتر خوابگاه مراجعه نمایند .  

4 درصورت ورود دانشجوی خوابگاهی به خوابگاه و اعلام داشتن مهمان حداکثر 72 ساعت ( سه روز ) قبل از حضورمهمان ومشخصات مهمان به نگهبان ، ورود این مهمان بدون مراجعه میزبان به خوابگاه بلامانع می باشد . تردد مهمان به خوابگاه  با برگه صادره از دفتر خوابگاه  انجام می شود.  

 5 دانشجویان غیر خوابگاهی پردیس ، می توانند پس از ثبت مشخصات و ارایه وتحویل کارت د انشجویی ، به مدت چند ساعت به صورت ساعتی با مراجعه میزبان به نگهبانی ، وارد خوابگاه شوند ، درصورت تمایل به ماندن در خوابگاه پس از چند ساعت ، حتما" میزبان می بایست جهت هماهنگی به نگهبان خوابگاه مراجعه و اعلام نماید .   

6 مسولیت تمام مسایل مربوط به مهمان در خوابگاه به عهد میزبان بوده و دفتر خوابگاه و نگهبان خوابگاه پاسخ گوی میزبان می باشد نه مهمان .         

7  ورود دانشجو یا مهمان با لباس نظامی به خوابگاه ممنوع می باشد .

8 برای ورود و خروج دانشجو با دوچرخه و یا موتور سیکلت به خوابگاه ، دانشجو ابتدا کارت خود را در گیت کشیده و سپس از درب ریموت دار تردد  نماید .      

9  خروج وسایل شخصی دانشجویان با برگه خروج ، از دفتر خوابگاه امکان پذیر می باشد . اخذ برگه خروج در ساعت  اداری انجام می شود.